Cenník SMŠ Lienka

 
 
 

 

pár dôležitých informácií pre rodičov

 
 

Cenník SMŠ Lienka

A. Hygienické potreby 15 € / polrok

B. Stravné: 32,30 €/ mesiac + 20€ vratná kaucia

C. Školné za vzdelanie:

D. Školné - príspevok rodičov na prevádzku škôlky: 

  • dieťa do 3 rokov : 170 
  • dieťa od 3 rokov :   70
  • súrodenci zľava pre staršie dieťa, t. z: 50 
  • dieťa vyžadujúce si ŠVVP: 150€

E. Zápisné 30 € /1 školský rok (z toho 10 eur putuje ako členské do OZ Smolenická Lienka, štatutár p. Jana Slezáková)

Platbu je možné zrealizovať vkladom do pokladne v hotovosti alebo bankovým prevodom. Financie slúžia na úhradu prevádzkových nákladov. Výchova a vzdelávanie detí je zdarma.


 

A. Hygienické potreby:

Na 1. polrok zaobstaráva škôlka za prevádzkový poplatok 15€, hradený rodičom hygienické potreby (toaletný papier, hygienické vreckovky, zubná pasta, mydlá, saponát, dezinfekčné prostriedky na celý polrok), čaj ovocný, sirup bez konzervačných látok, cukor a med.

Na 2. polrok je výška prevádzkového poplatku na hygienické potreby určená rovnako (15 €). Je potrebné ho uhradiť v druhom polroku.

B. Stravné:

Poskytovateľ stravy ZŠ Smolenice určila mesačné stravné na 1 dieťa SMŠ Lienka sumou 32,30 €. Platba na stravu sa uhrádza mesiac vopred maximálne do 10. dňa v mesiaci (príklad: do 10. októbra dňa za mesiac november - výnimkou je september, kde je potrebné uhradiť stravu za mesiac september i október, čiže 2x), a to na číslo účtu, uvedenom nižšie. Pri platbe je potrebné uviesť meno dieťaťa. Chorobu dieťaťa a nepoberanie stravy nahláste v našej škôlke osobne alebo telefonicky. Ak ide o plánovanú záležitosť, najlepšie do 12. hodiny deň pred neprítomnosťou dieťatka. V prípade neočakávanej udalosti denne do pol ôsmej ráno u pani Bohdany Vyrvovej, alebo personálu škôlky Lienka. 

C. Školné za starostlivosť, výchovu a vzdelávanie: €.

D. Školné - príspevok rodičov na prevádzku materskej školy: hradí sa 11x v roku (okrem augusta):

  • dieťa do 3 rokov : 100 
  • dieťa od 3 rokov :   70 
  • v prípade súrodencov poskytujeme zľavu z mesačného príspevku rodičov na staršie dieťa, t. z: 50 

E. Zápisné na celý školský rok: 30 

Platba je možná do pokladne u riaditeľky, potvrdením o platbe je príjmový pokladničný doklad, prípadne platba trvalým bankovým príkazom na účet SMŠ n. o. Lienka: 241 6679 351/0200 VÚB, uveďte pri platbe meno dieťaťa alebo rodiča.