Správy o hospodárení škôlky

 
 
 

Správa o činnosti a hospodárení školy SMŠ Lienka za školský rok 2013/2014

Správy o činnosti a hospodárení súkromnej materskej školy Lienka, n. o. za školský rok 2013/2014 si môžete prečítať v týchto dokumentoch:

Správa o činnosti SMŠ Lienka, n. o. za rok 2013/2014:

Správa o hospodárení SMŠ Lienka n. o. za rok 2013:

Komentár k správe o hospodárení za rok 2013

Záverečné slovo k správam